Dodatek gazowy (gaz ziemny) - refundacja podatku VAT

1 lutego 2023


Dodatek gazowy (gaz ziemny) - refundacja podatku VAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie informuje, że odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy do ogrzewania pomieszczeń używają gazu siemnego, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Wnioski o refundację podatku VAT można składać w GOPS w Wiązowie od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30 oraz przez E-PUAP

Wzór wniosku możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie, w siedzibie Ośrodka lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie.


O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, czyli:


2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzeba to zrobić do dnia wejścia w życie ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.


Zwrot VAT od ceny gazu ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023.

O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz
w nowym roku.


Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,

  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Informacje przedstawione we wniosku o zwrot podatku VAT za gaz składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


 

Poniżej informacje na temat refundacji podatku VAT do paliw gazowych oraz dokumenty do pobrania:

 

 

 

Wniosek o wypłatę refundacji VAT

 

 

Pordnik dla osób składających wniosek o wypłatę refundacji VAT


line