Dodatki mieszkaniowe


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością
  gminy - czyli lokali komunalnych, mieszkań będących własnością zakładu pracy - tzw. mieszkań
  zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym

  rynku),
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu
  mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność
  i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki

  związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia),
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal

  zamienny albo socjalny.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 

  • średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.

Do dochodów nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (przykładem takiej pomocy są stypendia opisane w ustawie

  o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu
  urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń

  w naturze z pomocy społecznej,
- dodatków mieszkaniowych (tzn. dodatków, które zostały przyznane wcześniej, jeśli osoba lub rodzina

   kolejny raz ubiega się o pomoc).

 

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:
- 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe),
- 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe).

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2015 r. wynosi 880,45 zł.

 

  • powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się jednak: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
1) 30%, albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

  powierzchnia normatywna ustępstwa dopuszczone w ustawie
dla 1 osoby 35 m2 + 30%    = 45,5 m2 + 50%    = 52,5 m2
dla 2 osób 40 m2 + 30%    = 52 m2 + 50%    = 60 m2
dla 3 osób 45 m2 + 30%    = 58,5 m2 + 50%    = 67,5 m2
dla 4 osób 55 m2 + 30%    = 71,5 m2 + 50%   = 82,5 m2
dla 5 osób 65 m2 + 30%    = 84,5 m2 + 50%    = 97,5 m2
dla 6 osób 70 m2 + 30%    = 91 m2 + 50%    =105 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Dodatkowe warunki:
- jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
- jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydanym przed 23 listopada 2004 r. (lub orzeczeniem o niezdolności do pracy albo grupie inwalidzkiej, wydanym przed tą datą), konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

 

 

 

OSOBY MAJĄCE PRAWO DO DODATKU MIESZKANIOWEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO.

 

Zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uznaje się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i jest ona stroną umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Warunkiem jest także zamieszkiwanie w miejscu dostrarczania energii elektrycznej.