NABÓR NA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

17 marca 2023


Gmina Wiązów po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Wartość dofinansowania: 103632,00 zł


Termin realizacji usług asystenta kwiecień -grudzień 2023r.


Nabór Uczestników Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 prowadzony jest w terminie od 17.03.2023 r. do 30.04.2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie.


Miejsce złożenia dokumentów- dokumenty można złożyć osobiście w GOPS w Wiązowie, wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Daszyńskiego 35 , 57-120 Wiązów, lub poprzez platformę epuapW 2023 roku na terenie Gminy Wiązów planuje się objęcie pomocą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej łącznie 5 osób z niepełnosprawnościami, w tym:

 

- osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i niepełnoprawnością         sprzężoną,

 

- 3 osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

- 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności


 

Udział w Programie jest nieodpłatny.


 

Dokumenty, które należy złożyć do naboru w Programie:

 

  1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (załącznik obligatoryjny),

  2. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu (załącznik obligatoryjny),

  3. Oświadczenie o wyborze Asystenta (załącznik opcjonalny),

  4. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o akceptacji Asystenta (załącznik opcjonalny w przypadku gdy usługa ma być skierowana do dzieci).

Szczegółowych informacji, w tym dotyczących zasad zakwalifikowania do uczestnistwa,  dotyczących Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej„ – edycja 2023 udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów lub pod nr telefonu 71 39 313 61.line