STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2019/2020

7 sierpnia 2019


Informujemy, że można pobierać w tut. Ośrodku wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuacji przez dziecko nauki szkolnej oraz zaświadczenia o dochodach pobranych w m-cu sierpniu 2019 r.

 

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pobierania stypendium szkolnego wynosi 528 zł.

 

Druk wniosku w załaczniku.

line